تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1392 
فقه و حقوق اسلامی 
شهید مطهری ره (مدرسه عالی سابق) 
 
دکترا 
 
دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی 
دانشگاه شهید مطهری ره (مدرسه عالی سابق) 
 
سطح 2 
1387 
 
 
0.00 
سطح 3 
 
 
 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00