تحصیل سند به عنوان دلیل اثبات دعوا
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مصادیق تحصیل دلیل، تحصیل سند می‌باشد. تحصیل دلیل در طول تاریخچه‌ی یکصد ساله‌ی تدوین حقوق کشورمان دچار تحولاتی شده است. تحصیل سند ممکن است به حکم قانون، درخواست اصحاب دعوا و یا دستور خود دادگاه انجام گیرد. تحصیل سند و دستور به ابراز آن در مواردی که به حکم قانون و یا اصحاب دعوا انجام گیرد، دارای ضمانت اجراهای به خصوصی است که در خود مواد قانونی به طور ویژه مورد اشاره قرار گرفته است. وضعیت تحصیل سند (جواز یا منع آن) به دستور دادرس با توجه به تحولات راجع به تحصیل دلیل و پدید آمدن نظریات و مبناهای مختلف، در پرده‌ی ابهام قرار دارد. بنابراین ضمانت اجراهای عمومی تحصیل دلیل نیز طبق مبناها و نظریات یاد شده متفاوت خواهد بود. تحقیق حاضر به تبیین تحصیل سند، مبناهای موجود درباره‌ی تحصیل دلیل، گستره‌ی جواز و منع آن و ضمانت‌های اجرایی هر کدام از جواز و منع آن بر اساس مبناهای یاد شده می‌پردازد. واژگان کلیدی: تحصیل سند، تحصیل دلیل، مبناهای موجود تحصیل دلیل، ضمانت های اجرایی